Ushairi Wa Kiswahili Pdf

Wimbo huu unaimbwa na Hamduni au Duni. Kutokana na hili inakuwa ni vigumu sana kueleza tanzu za fasihi simulizi ni zipi hasa.

Dhamira nyingine inayoelezwa na washairi teule ni ile inayohusu masuala ya rushwa. Kama hivyo ndivyo, ni dhahiri kwamba, ushairi huo utakuwa si tu tena unaeleza masuala ya watu wa mwambao peke yao bali pia na yale ya wabara. Kwa namna hii, wajigambi hujengewa adabu na heshima kwa nasaba, miji na vijiji vyao. Our company creates custom engaging animated presentation videos for businesses like yours to help increase your online exposures. Jamii hizo hujumuisha watu wa makabila mbalimbali.

TAFUTA MACHAPISHO YALIYOMO

Hivyo, matumizi haya yameibua riwaya ya majaribio, tamthilia ya majaribi na kadhalika. Na juu ya khanga na tisheti Nitaandika wimbo huu. Tuhitimishe sura hii kwa kufafanua kwamba ushairi wa Kiswahili una dhima kubwa sana kwa jamii ya Waswahili na pia kwa fasihi yao na ya jamii nyinginezo. Vina na urari wa mizani ni vipengele vya ushairi vilivyo na asili yake kama itakavyodhihirika baadaye.

Chomboz CHIMBUKO - USHAIRI

Aidha, fasili hizo mbili ya Mulokozi, na Ngure, zinachukulia kwamba fasihi simulizi husambazwa kwa njia ya masimulizi ya mdomo na kupuuza nafasi ya mbinu nyinginezo za usambazaji wa fasihi. Hatuna shaka kwamba kila fasili ni sahihi katika kipindi ambacho ilitolewa ila kwa kuwa ushairi unakua ni wazi kwamba fasili kadhaa huweza kupitwa na wakati. Zaidi ya kuungwa mkono, udhaifu wa Mnyampala ni kwamba anayaona mashairi simulizi nyimbo kuwa yalibeba ajenda ya dini kama ajenda kuu. Wengine tunaowashukuru hapa ni Prof. Urari wa mizani hupambanuliwa na mizani tu katika msisitizo wa idadi sawa za silabi.

Paneli la Kiswahili

Sasa iweje mtu ambaye si Mswahili kuja na kuanza kutoa dhana ya ushairi wa Kiswhaili? Jambo hili limesababisha kuibuka kwa mashairi mengi ambayo japo yanazingatia urari wa vina na mizani bado hayatimizi jukumu la msingi la fasihi, kuelimisha na kuburudisha. Udhaifu mkuu wa mkabala huu ni kuwa unawakuza mno Waafrika na kupinga mchango wowote wa Wazungu katika maendeleo ya Afrika.

Hata hivyo tunakiri kwamba, hii ni kazi ya kifasihi ambayo inaweza kuchunguzwa na kutolewa maana na majibu tofauti tofauti kulingana na nia ya mtafiti. Sheria za Kutunga Mashairi na Diwani ya Amri. Euphrase Kezilahabi hakutaja hicho chakula wanachopenda kula ni kipi? Anaandika hivi kwa sababu anaeleza kwamba, shairi si lazima liandikwe kwa kuzingatia urari wa vina na mizani ndiyo liitwe shairi. Hata hivyo, aina hii ya majigambo inaonekana kutowepo katika jamii nyingi za Kitanzania na Afrika kwa ujumla Taz.

Ngoma hapa inatumika kumaanisha msiba au majanga. Nyimbo huweza kuimbwa jandoni na unyagoni, katika nyumba za ibada kama vile makanisani na misikitini, katika harusi, katika tambiko na kadhalika.

Mvutano huu, sawa na uk tulioutaja katika nchi za Ufaransa, Uingereza na Marekani, una pande kuu mbili. Tasinifu ya Umahiri, Chuo Kikuu cha Dodoma. Katika sura hii tutafafanua kwa kina dhima hizo na kutoa mifano pale inapobidi. Baadaye anatambua kwamba, hadithi hii inazungumza juu ya kutimiza ahadi uliyokwisha itoa mbele ya wale uliowaahidi.

Juma Mhando

Kutokana na sababu hizo, na nyingine nyingi, imekuwa vigumu sana kubainisha tanzu za fasihi simulizi. Pia alikuwa na uwezo wa kufanya tendo la ndoa kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida ambacho wanajamii wengine hawawezi. Kwa maneno mengine huitwa mizani ya sauti, na ufasaha ni uzuri wa lugha.

Kwa mfano, kwanini kobe ana magambamagamba. Hii ndiyo maana ya usampulishaji nasibu tabakishi. Tunasema hivi kwa sababu shairi linahitaji mambo mengi mpaka kukamilika kwake.

Hivyo, tunapozungumzia dhima za ushairi wa Kiswahili, tunamaanisha kazi, umuhimu au majukumu ya ushairi wa Kiswahili. Katika wimbo huu Duni anamshauri Jamila awaarifu Wanasebleni kwamba wasimsumbue kimapenzi. Tunasema sera mbaya kwa sababu tunaona zinatungwa sera za nyumba ambazo zinawanufaisha viongozi wa ngazi za juu serikalini peke yao.

Nadharia hii inabainika katika maandiko mengi ya wanamapokeo ambao walidai kwamba ushairi ni wimbo kama tulivyoona katika sura iliyotangulia. Hapa tunaangalia ushairi wa Kiswahili unafanya kazi gani kwenye fasihi ya Kiswahili na labda kwenye fasihi nyinginezo?

Kwa kusema kwamba ushairi wa Kiswahili uliibuliwa na wafuasi wa Waarabu ina maana kwamba washairi wengi wa mwanzo wa ushairi wa Kiswahili walikuwa na mahusiano ya karibu na Waarabu. Kandoro anaeleza kwamba, perl books pdf free mashairi yanayoandikwa na Euphrase Kezilahabi ni mashairi lakini si mashairi ya Kiswahili. Kukopa huko hakuifanyi lugha kopaji kuwa lugha kopwaji.

Nadharia nyingine ni ile ya Umaksi, nayo inaelezwa kama ifuatavyo. Kwa kufanya hivyo tuliweza kupata data zilizosaidia kujibu maswali ya utafiti huu kwa usahihi.

Aina za Mashairi

Hivyo, inahimiza watoto kuwaheshimu wakubwa wao. Usomapo ushairi wa Euphrase Kezilahabi na Haji Gora Haji utabaini kwamba, uwanaharakati wa kitabaka ndio unaotawala sana katika mashairi hayo. Mashairi hayo, kwa mfano, huweza kuwahimiza wanajamii kuwaheshimu wakubwa wao, wake kuwaheshimu waume zao, kuadilishwa juu ya masuala mbalimbali ya kijamii na kadhalika.